Тренинг теми

Какво е тренинг? Тренингът е форма на „активно обучение“, свързан с индивидуалният стил на учене на участниците, техните потребности, мотивация и комуникативни умения.

Какво представлява тренингът за формиране на социални умения?
Социалните умения са всички форми на поведение, които ни помагат точно да съобщим нашите емоции и потребности и ни позволяват да постигнем целите си. Те се развиват в процеса на натрупване на социален опит чрез общуване, в които протича комуникацията.

Тренингите за формиране на социални умения са свързани :
– със самооценка
– самоконтрол;
– социална чувствителност;
– емпатия;
– мотивация.

В тях се активизира изразяването на чувства и емоции, на междуличностна комуникация, насърчаване на пасивните участници за участие в групова работа, а по-активните се обучават на самоконтрол. Интензивното обучение чрез методите на тренинга повишават мотивацията на учениците.  Самооценката е предпоставка за способността да направиш избор, заявиш решение, да се чувстваш сигурен. Неотменна част от социализацията на децата е способността им за водене на спорове и разрешаване на конфликти, което е път към избягване на агресивни прояви.

ТЕМИ:
№1 Аз и групата. Правила за работа в групата.
/затвърдяване на умението за общуване в групата на съученици/

№2 Как общуваме с другите? Зони на общуване.
/видове общуване; откриване на своята лична граница/

№3 Езикът на тялото /разпознаване основните жестове и мимики; прилагане на техниките от невербалната комуникация/.

№4 Умеем ли да слушаме?
/основни парвила за слушане и техники за „добро“ слушане/

№5 Бариери при общуване. Как задаваме въпроси?
/придобиване на умения за задаване на въпроси, видове, основни бариери при общуването/.

№6 Доверие и откритост
/откритост и позитивно социално приемане; поемане ан отговорност/.

№7 Приятелство и партньорство
/По какви качества избираме приятел?/

№8 Различието /утикалност; откриване необходимостта от различието и възможностите да бъдем различни заедно/

№9 Емоции. Чувства
/разпознаване и назоваване на различни емоции, чувства и техните поведенчески прояви/

№10 Разпознавам ли чувствата си?
/разпознаване и изразяване на чевствата по адекватен, социално приемлив начин/

№11 Емпатия
/значение, умение за прилагане правилата за емпатично слушане/

№12 Що е конфликт?
/причини, които го предизвикват, методи за релакс/

№13 Стилове при решаване на спор и конфликт
/изследване собственият си стил на поведение в конфликтна ситуация; откриване на връката меду използван стил на поведение и възможни последствия/.

№14 Как да се справим с гнева?
/разпознаване на емоцията гняв, техники за справяне/

№15 Как вземам решения?
/важно ли е да умея да вземам решение?, стъпки, тренинг умения за работа в група/

№16 Как да посредничим при конфликти?
/овладяване на собствените си емоции, разпознаване техники за посредничество, уважаване на различието/

№17 Как да разпознаем агресията – видове поведение
/разграничаване на агресивно, асертивно и неасертивно поведение/

№18 как да постъпя, когато се чувствам отчаян и безпомощен?
/техники за справяне с негативните чувства и преживявания; трениране на самоконтрол/