„С-ИВВЕНА“

Терапевтичен и обучителен център за лица с речеви, емоционални и поведенчески нарушения

Център “С-ИВВЕНА” Пловдив е създаден и управляван от Ивелина Стаменова, специален педагог – логопед и педагог за лица с интелектуални затруднения, магистър по комуникативни нарушения и детски психолог, в края на 2007 г.
От тогава Центърът функционира в екип с едни от най-утвърдените в страната специалисти в областта на речевата и езикова патология, и емоционално-поведенчески нарушения.
Правят се диагностични консултации на лица с речеви, емоционални и поведенчески нарушения от всички възрастови групи, ежедневно се водят терапии от опитни и креативни терапевти.
Нашата цел е да бъдем водещи и професионалисти в своята област и да помогнем ефективно на всеки, потърсил помощ и подкрепа от нас.

Услуги

В нашия център се осъществява консултация и терапия на някой нарушения в детското развитие, които не са заболявания, но водят до проблеми в обучението, поведението и нормалната речева комуникация. Тези нарушения причиняват на децата страдания, комплекси за малоценност и понякога провокират поява на агресивност.
Твърде често родители, а за съжаление и някой лекари мислят, че тези нарушения ще се изживеят от детето и с възрастта всичко ще отмине. Тази тактика на изчакване и много погрешна, защото дори да се преодолее с времето едно заекване например, в детето остават като трайни последици чувството за непълноценност, тревожност и комплексираност. Ето защо, колкото по рано се започне комплексна терапия, толкова по-добри и трайни са резултатите.

Нашата цел е тъкмо това – навреме, комплексно, т.е. заедно с родители и учители, трайно да се преодолеят на тези нарушения.
За да растат децата ни не само физически здрави, но и уверени, спокойни и със самочувствие на пълноценни и добре реализирани личности.

Диагностика и консултация в екип 

Поставянето на диагноза не е едностранчив процес и винаги изисква много внимателна преценка, а често и месеци наблюдение от страна на различни видове специалисти. Особено внимание изискват емоционално-поведенческите нарушения в детска възраст, при които няма как да става дума за прецизност и точност на диагностичния процес, ако в него не участват логопед, психолог, специален педагог, невролог. Много е важна също координираността на мненията и действията на различните специалисти при оценка на случая, т.е. да има екипност в работата. Това се постига най сигурно, когато тези специалисти работят заедно, в един център.

Консултации и терапии се провеждат, освен в градовете Пловдив, Пазарджик и Асеновград от 2021г и в град Казанлък и гр. Бургас в Център за логопедична и психологична подкрепа „Моята вселена“.


В Център “С-ИВВЕНА” работата в екип е приоритет.

Диагностичният процес протича през няколко етапа:
– интервю с родителите
-наблюдение над свободното поведение на детето, неговата игра и взаимодействие с околните.
– обследване или снемане на логопедичен и психолого-педагогичен статус на детето /това става в рамките на повече от една среща, като продължителността зависи от самото дете и неговото съдействие/
– Координиране оценките на различни специалисти и изготвяне на индивидуална програма за терапевтично въздействие.
– Контрола през няколко месеца за проследяване на развитието и преоценка на първоначално поставената диагноза при необходимост.

Екипът на С-ИВВЕНА 

Проф. Виолета Боянова
Виолета Боянова е лекар – невропсихолог и специалист по речева и езикова патология, с дългогодишен опит в своята професионална сфера. Преподавател е на студенти от специалности Логопедия и Психология в  университетите в цялата страна. Занимава се с деца с езико-говорни, емоционални и поведенчески разстройства над 30 години, издала е набор от разнообразна литература  и учебни помагала по логопедия и психология. От създаването на Център С-ИВВЕНА е част от неговия екип, заедно с който извършва диагностично-консултативна дейност за родителите на деца с проблеми в развитието. Водещ лектор е в повечето обучителни семинари за специалисти и родители, които центърът организира. Говорните терапевти в центъра провеждат индивидуалните и групови терапии с децата под нейната супервизия.

Ивелина Стаменова

Създател и управител на Център „С-ИВВЕНА“ на територията на град Пловдив в края на 2007г.

Официалният Рожден Ден на Центъра е 26.01.2008г.

Завършила е специална педагогика с модули „Логопедия“ и „Педагогика за лица с умствена изостаналост“, има магистърска степен по „Комуникативни нарушения“, както и специализация по детска психология. Член е на БАХ /Българска Асоциация по Хипноза/. 2015-2016г специализира Арт-терапия към Нов Български Университет.

Част е от диагностично-консултативния екип на центъра, води индивидуални и групови терапии на лица от всички възрастови групи с  комуникативни и емоциоанално-поведенчески нарушения.

Провежда тренинги и обучения за родители, относно проблемите на техните деца и начините за ефективно обучение и възпитание. Специалист по ранно детско развитие.

Ръководи и супервизира работата на терапевтичния екип в центъра. Ментор е на студенти от специалностите Логопедия, Специална Педагогика и Психология към проект Студентски практики в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски“.

През 2010 г. учредява Фондация “С-ИВВЕНА” с цел изграждане, развитие и поддържане на оптимално функциониране на структури, подпомагащи комуникацията на лица с комуникативни нарушения, въвеждане на нови, по ефективни и световно утвърдени методи за подобряване възможностите за комуникация при лица с нарушения в общуването, подпомагане на комуникацията, социална интеграция и личностна реализация на лица с комуникативни нарушения.

В началото на 2014г. открива първият за територията на град Пловдив полудневен център за ранно детско развитие и превенция на обучителни трудности „Децата обичат Монтесори“.

Част от лекторския екип на Фондация „С-ИВВЕНА“, с който ежемесечно провежда практически семинари и обучителни курсове на специалисти логопеди, психолози и педагози – ресурсни и масови учители от цялата страна.
Член е на БАХ /Българска Асоциация по Хипноза/. 2015-2016г специализира Арт-терапия към Нов Български Университет.

Допълнителни курсове и квалификации:

 •    Международно сертифициран инструктор по Хасия йога
 •    НЛП – Комуникационно майсторство – Модул 1 и 2
 •    Хипнотерапевт (Хипноза и хипнотерапия)
 •    Сугестопедагог
 •    Слънчев педагог
 •    Обучителен курс за работа с теста на Векслер за интелигентност при деца от 6 до 16 години /HAWIK-R 1983/ българска стандартизация
 •    Международна Конференция по Аутизъм – юни 2013г

–      Организирала, преминала и водила част от всички изброени практически семинари за специалисти и родители на деца с проблеми в развитието:

 1. Консултиране и обучение на родители при деца с проблеми в развитието
 2. Ранна диагностика, терапия и превенция на заекване
 3. Тренинг за работа с деца с ХА и ДВ /хиперактивност и дефицит на внимание/
 4. Обучение и възпитание по метода на Монтесори
 5. Теоретико-практически курс за работа с деца със специфични езикови нарушения – дисфазия на развитието
 6. Обучителни трудности в начална училищна възраст. Съвременни методи за диагностика и терапия. Превенция в предучилищна възраст.
 7. Емоционално-поведенчески нарушения и разстройства на социалното функциониране в детството.
 8. Цикъл практики за работа с деца от аутистичния спектър
 9. Обучение и възпитание на деца с умерено-тежка степен на умствена изостаналост
 10. Познаване на рефлексите и правилно позициониране при деца с ДЦП и сходни състояния – основна предпоставка за ефективна терапия и обучение
 11. Дейностите в тактилното творчество като предпоставка за развитие при деца с множество увреди. Практическо обучение.
 12. Механизми за преместване на хора с моторни проблеми и ранно стимулиране на сетивната дейност при деца от различни позиции
 13. Социално-неприемливо поведение – анализ и техники за коригиране
 14. Сензорна интеграция – диагностика и подходи за работа при деца със сензорни дисфункции

Модул 1 – основни подходи при работа с деца със СИД

Модул 2 – методи Таcpac, Brain Gym, Snoezelen

 1. Гърчове в детска възраст – етиология и дефиренциална диагноза. Поведение при дете в ситуация с гърч
 2. От симтома към диагнозата – диагноза и диференциална диагноза при деца с комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения. Терапевтични стратегии.
 3. Терапия при афазия и ролята на семейството в оздравителния процес по възстановяване на речта.
 4. Комплексна терапия при комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения в детска възраст.

В екипа на Центъра са на разположение и следните специалисти:
– Логопеди
– Психолози
– Арт- и Музико-терапевти
– Рехабилитатори
– Специални педагози
– Специалисти по ранно детско развитие
– Детски невролог
– Психиатър
– Лекар-хомеопат
– Педиатър
– Бахов и шуслеров терапевт

За контакти :
Телефон : 0894 748 816; 032/595580
Email: sivvenafoundation@gmail.com