Екип

Росица Димова – Учител в ОУ „Чудомир“ гр. Казанлък.
Бакалавър „Предучилищна и начална училищна педагогика“;
Магистър „Компютърно моделиране“;
Сертификати:
Преподаване по метода Валдорф I-XII клас.
„Планиране и организация на учебния процес“
„Презентационни умения на педагогически специалисти“
„Методика на обучението на децата и учениците по БДП в I – IV клас“; „Ключова компетентност – Английски език А1“; „Експерт по Форум театър“; „Първа помощ при животозастрашаващи инциденти при деца“.          

Румяна Видолова – Управител на Академия.
Магистър „Предучилищна и начална училищна педагогика“;
Бакалавър и Магистър – „Финанси“;
Квалификация „Учител по икономически науки“ до XII клас.
Сертификати:
Преподаване по метода Валдорф I-XII клас.
Арт техники за справяне с гнева и агресията при деца в начална училищна възраст; „Първа помощ при животозастрашаващи инциденти при деца“.

Ивелина Милева – Обучител в Академия по Арт терапевтични работилници. Психолог.
Психолог в ДГ „Пчелица“, гр. Казанлък;
Бакалавър „Социална педагогика“;
Магистър „Приложна психология“;

– Съавтор с проф. Маджирова от Пловдивски университет „Пайсии Хилендарски“ – учебник по „Психопатология – казуси“, втора част.
– Участие в международна педагогическа конференция „TERA VITTA“ – 2019г. с научен доклад на тема: „Особени поведенчески прояви при деца със СОП в предучилищна възраст, в частност сензорно претоварване и състояния на срив при деца с разстройства от аутистичния спектър“, публикувана в сборник с материали от международна педагогическа конференция TERA VITTA;
– Участие в Национална конференция на ресурсните учители и съвмостното преподаване в приобщаващото образование с научен доклад на тема: „Сензорното претоварване при деца с аутизъм“;
Сертификати:
Студентски практики – обучение по Приложен поведенчески анализ;
Базисни умения за групова работа – Институт Ре-генезис и Фондация Човек плюс;
Позитивна работа в екип; Тиймбилдинг;
Изглаждане и обогатяване на добрите взаимоотношения, повишаване на личностната мотивация и емпатия;
Обучение по Приложен поведенчески анализ от Анн Андрюс и Хана Ембри – бихевиористи и сертифицирани поведенчески аналитици в САЩ

Радослав Мартинов – учител по английски и руски език в Академия. Учител НУПИД „Акад. Дечко Узунов“.
Бакалавър „Руска филология“ – ПУ „Паисий Хилендарски;
Следдипломна квалификация „Учител по английски език“ – Тракийски университет; Диплом от езиков център „Виста“ (система Оксфорд) по английски език В1;