Консултации с логопед и психолог

 

Консултации с логопед, психолог, Бахов терапевт. 

Първични прегледи: с логопед- 35 лв. ; психолог- 40 лв.; Бахов терапевт (включва цветна есенция)- 50 лв. Виж http://homeoart-bg.com/vprosi-i-otgovori-za-bahovite-esentsii/#12
Вторични прегледи: с логопед- 20 лв. ; психолог- 25 лв.; Бахов терапевт (включва цветна есенция)- 25 лв.

Консултациите се провеждат от специалисти на логопедичен център С-ИВВЕНА
с над 10 годишен опит. 
На 04.08.2019г. в Център за ранно детско развитие „Моята Вселена“, град Казанлък ще се провеждат консултации с предварително записване на телефон 0894 74 88 16 Ивелина Стаменова.
Последвайте ни на Facebook страницана ни, за да бъдете информирани за предтоящите дати.

Ивелина Стаменова
Завършила е специална педагогика с модули „Логопедия“ и „Педагогика за лица с умствена изостаналост“, има магистърска степен по „Комуникативни нарушения“, както и специализация по детска психология.
Член е на БАХ /Българска Асоциация по Хипноза/. 2015-2016г специализира Арт-терапия към Нов Български Университет.
Част е от диагностично-консултативния екип на центъра, води индивидуални и групови терапии на лица от всички възрастови групи с комуникативни и емоциоанално-поведенчески нарушения.
Провежда тренинги и обучения за родители, относно проблемите на техните деца и начините за ефективно обучение и възпитание. Специалист по ранно детско развитие.
Ръководи и супервизира работата на терапевтичния екип в центъра. Ментор е на студенти от специалностите Логопедия, Специална Педагогика и Психология към проект Студентски практики в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски.
През 2010 г. учредява Фондация “С-ИВВЕНА” с цел изграждане, развитие и поддържане на оптимално функциониране на структури, подпомагащи комуникацията на лица с комуникативни нарушения, въвеждане на нови, по ефективни и световно утвърдени методи за подобряване възможностите за комуникация при лица с нарушения в общуването,подпомагане на комуникацията,социална интеграция и личностна реализация на лица с комуникативни нарушения.
В началото на 2014г. открива първият за територията на град Пловдив полудневен център за ранно детско развитие и превенция на обучителни трудности „Децата обичат Монтесори“.

Част от лекторския екип на Фондация „С-ИВВЕНА“, с който ежемесечно провежда практически семинари и обучителни курсове на специалисти логопеди, психолози и педагози – ресурсни и масови учители от цялата страна.
Член е на БАХ /Българска Асоциация по Хипноза/. 2015-2016г специализира Арт-терапия към Нов Български Университет.

Допълнителни курсове и квалификации:
rp/,dkfМеждународно сертифициран инструктор по Хасия йога
НЛП – Комуникационно майсторство – Модул 1 и 2
Хипнотерапевт (Хипноза и хипнотерапия)
Сугестопедагог
Слънчев педагог
Обучителен курс за работа с теста на Векслер за интелигентност при деца от 6 до 16 години /HAWIK-R 1983/ българска стандартизация
Международна Конференция по Аутизъм – юни 2013г

– Организирала, преминала и водила част от всички изброени практически семинари за специалисти и родители на деца с проблеми в развитието:

Консултиране и обучение на родители при деца с проблеми в развитието
Ранна диагностика, терапия и превенция на заекване
Тренинг за работа с деца с ХА и ДВ /хиперактивност и дефицит на внимание/
Обучение и възпитание по метода на Монтесори
Теоретико-практически курс за работа с деца със специфични езикови нарушения – дисфазия на развитието.
Обучителни трудности в начална училищна възраст. Съвременни методи за диагностика и терапия. Превенция в предучилищна възраст.
Емоционално-поведенчески нарушения и разстройства на социалното функциониране в детството.
Цикъл практики за работа с деца от аутистичния спектър.
Обучение и възпитание на деца с умерено-тежка степен на умствена изостаналост.
Познаване на рефлексите и правилно позициониране при деца с ДЦП и сходни състояния – основна предпоставка за ефективна терапия и обучение

Дейностите в тактилното творчество като предпоставка за развитие при деца с множество увреди. Практическо обучение.
Механизми за преместване на хора с моторни проблеми и ранно стимулиране на сетивната дейност при деца от различни позиции

Социално-неприемливо поведение – анализ и техники за коригиране
Сензорна интеграция – диагностика и подходи за работа при деца със сензорни дисфункции
Модул 1 – основни подходи при работа с деца със СИД
Модул 2 – методи Таcpac, Brain Gym, Snoezelen
Гърчове в детска възраст – етиология и дефиренциална диагноза. Поведение при дете в ситуация с гърч

От симтома към диагнозата – диагноза и диференциална диагноза при деца с комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения. Терапевтични стратегии.

Терапия при афазия и ролята на семейството в оздравителния процес по възстановяване на речта.
Комплексна терапия при комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения в детска възраст.

Повече информация за Логопедичен център С-ИВВЕНА , може да видите ТУК .